วัตถุประสงค์ของกองทุนประกันวินาศภัย

“กองทุนประกันวินาศภัย” มีฐานะเป็นนิติบุคคลมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิ์ได้รับชำระหนี้ ที่เกิดจากการเอาประกันภัยในกรณีโหลดเกมยิงปลาฟรี|มือถือฟรีถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบโหลดเกมยิงปลาฟรี|มือถือฟรีประกันวินาศภัย และเพื่อพัฒนาโหลดเกมยิงปลาฟรี|มือถือฟรีประกันวินาศภัยให้มีความมั่นคงและเสถียรภาพ

การจัดตั้งกองทุนประกันวินาศภัย

 • จัดตั้งโหลดเกมยิงปลาฟรี|มือถือฟรีตามมาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551
 • กองทุนประกันวินาศภัยเป็นมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามโหลดเกมยิงปลาฟรี|มือถือฟรี และไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ซึ่งโหลดเกมยิงปลาฟรี|มือถือฟรีกำหนดให้บริหารงานโดยคณะกรรมการบริหารกองทุนและผู้จัดการกองทุน

บทบาทและหน้าที่ของกองทุนประกันวินาศภัย

 • เพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิ์ได้รับชำระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีโหลดเกมยิงปลาฟรี|มือถือฟรีที่ได้รับใบอนุญาตประกอบโหลดเกมยิงปลาฟรี|มือถือฟรีประกันวินาศภัยล้มละลายหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต
 • เพื่อพัฒนาโหลดเกมยิงปลาฟรี|มือถือฟรีประกันวินาศภัยให้มีความมั่นคงและเสถียรภาพ

เงินของกองทุนประกันวินาศภัยประกอบด้วย

 • เงินและทรัพย์สินที่ได้รับโอนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาโหลดเกมยิงปลาฟรี|มือถือฟรีประกันวินาศภัยของสำนักงาน คปภ.
 • เงินที่ได้รับตามมาตรา 58 (ค่าสินไหมทดแทนพ้นอายุความ)
 • เงินที่ได้รับตามมาตรา 80/3
 • เงินเพิ่มที่ได้รับตามมาตรา 80/4
 • เงินค่าปรับตามมาตรา 111 หลังจากหักเงินสินโหลดเกมยิงปลาฟรี|มือถือฟรีรางวัลและค่าใช้จ่ายฯ แล้ว
 • เงินหรือทรัพย์สินอื่นที่มีผู้มอบให้
 • ดอกผลหรือรายได้จากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน
 • เงินสนับสนุนจากรัฐบาล