admin

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 26 entries.

กองทุนประกันวินาศภัย จัดทำโครงการรับผิดชอบต่อสังคม “ กองทุนประกันวินาศภัยทาสี แต้มฝันให้น้อง “ ณ สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า วัดสระแก้ว จังหวัดอ่างทอง

กองทุนประกันวินาศภัย    จัดทำโครงการรับผิดชอบต่อสังคม       “ กองทุนประกันวินาศภัยทาสี แต้มฝันให้น้อง “  ณ สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า วัดสระแก้ว จังหวัดอ่างทอง เพื่อส่งเสริมพัฒนาช่วยเหลือสังคม และสิ่งแวดล้อม     อันเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ     ในวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561

By |January 18th, 2019|Uncategorized|0 Comments|

โครงการรับผิดชอบต่อสังคม ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ วัดโปรดเกศเชษฐาราม จังหวัดสมุทรปราการ วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561

กองทุนประกันวินาศภัย ได้จัดทำโครงการรับผิดชอบต่อสังคม ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ วัดโปรดเกศเชษฐาราม จังหวัดสมุทรปราการ โดยร่วมบูรณาการกับกองทุนประกันชีวิตในการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กก่อนเกณฑ์และคณะครู เพื่อสร้างแรงผลักดันและเป็นกำลังใจแก่คณะครูและถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561

By |January 18th, 2019|Uncategorized|0 Comments|

แผนปฏิบัติการกองทุนประกันวินาศภัย ปี 2562

แผนปฏิบัติการกองทุนประกันวินาศภัย ปี 2562

By |January 14th, 2019|Uncategorized|0 Comments|

แผนยุทธศาสตร์กองทุนประกันวินาศภัย ระยะ 5 ปี (2561 – 2565 )

แผนยุทธศาสตร์กองทุนประกันวินาศภัย ระยะ 5 ปี (2561 – 2565 )

By |January 14th, 2019|Uncategorized|0 Comments|

โครงการ ” กองทุนประกันวินาศภัย พบพี่น้องชาวสื่อ ” จังหวัดกรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561

กองทุนประกันวินาศภัย จัดโครงการ  ” กองทุนประกันวินาศภัย พบพี่น้องชาวสื่อ ”  จังหวัดกรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561  เพื่อเป็นการพบปะ และแลกเปลี่ยนโหลดเกมยิงปลาฟรี|มือถือฟรีโหลดเกมยิงปลาฟรี|มือถือฟรีสารและส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร รวมถึงการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับสื่อมวลชน ให้มีทัศนะคติที่ดีและประชาสัมพันธ์โหลดเกมยิงปลาฟรี|มือถือฟรีสารเกี่ยวกับทิศทาง บทบาท และมาตรการดำเนินการต่างๆของกองทุนประกันวินาศภัย ให้ไปถึงสาธารณชนอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องโปร่งใส และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

By |January 14th, 2019|Uncategorized|0 Comments|

ประกาศกองทุนประกันวินาศภัย เรื่อง วันหยุดตามประเพณีของกองทุน ประจำปี พ.ศ. 2562

โดยที่เป็นการสมควร… (กดเพื่ออ่านประกาศ)

By |December 19th, 2018|Uncategorized|0 Comments|

รายชื่อเจ้าหนี้ โหลดเกมยิงปลาฟรี|มือถือฟรี สัมพันธ์ประกันภัย จำกัด ที่ได้รับการอนุมัติจ่ายเงิน แต่กองทุนประกันวินาศภัยไม่สามารถโหลดเกมยิงปลาฟรี|มือถือฟรีได้ ขอให้โหลดเกมยิงปลาฟรี|มือถือฟรีกลับกองทุนฯโดยด่วน!!!

รายชื่อเจ้าหนี้ โหลดเกมยิงปลาฟรี|มือถือฟรี สัมพันธ์ประกันภัย จำกัด ที่ได้รับการอนุมัติจ่ายเงิน แต่กองทุนประกันวินาศภัยไม่สามารถโหลดเกมยิงปลาฟรี|มือถือฟรีได้ ขอให้โหลดเกมยิงปลาฟรี|มือถือฟรีกลับกองทุนฯโดยด่วน!!!(กดเพื่อดูรายชื่อ)

By |November 5th, 2018|Uncategorized|0 Comments|

ประกาศกองทุนประกันวินาศภัย ที่ 3/2561 เรื่อง ให้เจ้าหนี้ยื่นคำทวงหนี้ของโหลดเกมยิงปลาฟรี|มือถือฟรี เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ตามคำสั่งกระทรวงการคลังที่ 1213/2561 ลงวันที่ 7 กันยายน 2561 ให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบโหลดเกมยิงปลาฟรี|มือถือฟรีประกันวินาศภัยของโหลดเกมยิงปลาฟรี|มือถือฟรี เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) จึงมีผลให้โหลดเกมยิงปลาฟรี|มือถือฟรีเลิกกันนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต…..(กดเพื่ออ่านประกาศ)

By |September 28th, 2018|Uncategorized|0 Comments|

ประกาศกองทุนประกันวินาศภัย ที่ 2/2561 เรื่องให้เจ้าหนี้ยื่นคำทวงหนี้ของโหลดเกมยิงปลาฟรี|มือถือฟรี เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ตามคำสั่งกระทรวงการคลังที่ 1213/2561 ลงวันที่ 7 กันยายน 2561 ให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบโหลดเกมยิงปลาฟรี|มือถือฟรีประกันวินาศภัยของโหลดเกมยิงปลาฟรี|มือถือฟรี เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) จึงมีผลให้โหลดเกมยิงปลาฟรี|มือถือฟรีเลิกกันนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต…..(กดเพื่ออ่านประกาศ)

By |September 19th, 2018|Uncategorized|0 Comments|

คำสั่งนายทะเบียน ที่ 46/2561 เรื่อง การใช้อัตราเบี้ยประกันภัยตามโครงการช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยและผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยของโหลดเกมยิงปลาฟรี|มือถือฟรีประกันภัยที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบโหลดเกมยิงปลาฟรี|มือถือฟรีประกันภัยประจำปี 2561 ของโหลดเกมยิงปลาฟรี|มือถือฟรี เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยและผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยของโหลดเกมยิงปลาฟรี|มือถือฟรี เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบโหลดเกมยิงปลาฟรี|มือถือฟรีประกันภัยตามคำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ 1213/2561……(กดเพื่ออ่านประกาศ)

By |September 13th, 2018|Uncategorized|0 Comments|