ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” ในวันพุธที่ 9 มกราคม 2562