วัตถุประสงค์

“กองทุนประกันวินาศภัย” มีฐานะเป็นนิติบุคคลมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิ์ได้รับชำระหนี้
ที่เกิดจากการเอาประกันภัยในกรณีโหลดเกมยิงปลาฟรี|มือถือฟรีถูกเพิกถอนใบอนุญาตปะกอบโหลดเกมยิงปลาฟรี|มือถือฟรีประกันวินาศภัย

อ่านต่อ

การจัดตั้งกองทุน

จัดตั้งโหลดเกมยิงปลาฟรี|มือถือฟรีตามมาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551

อ่านต่อ

บทบาทและหน้าที่

เพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิ์ได้รับชำระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีโหลดเกมยิงปลาฟรี|มือถือฟรีที่ได้รับใบอนุญาตประกอบโหลดเกมยิงปลาฟรี|มือถือฟรีประกันวินาศภัยถูกเพิกถอนใบอนุญาต

อ่านต่อ

กองทุนประกันวินาศภัย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โหลดเกมยิงปลาฟรี|มือถือฟรีประชาสัมพันธ์

ประกาศกองทุนประกันวินาศภัย เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงาน “จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกนำโหลดเกมยิงปลาฟรี|มือถือฟรีเข้าระบบค่าสินไหมทดแทนที่ล่วงพ้นอายุความ”

  • March 26th, 2019

ตามประกาศกองทุนประกันวินาศภัย ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562 เรื่อง รับสมัครพนักงาน “จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกนำโหลดเกมยิงปลาฟรี|มือถือฟรีเข้าระบบค่าสินไหมทดแทนที่ล่วงพ้นอายุความ” จำนวน 3 อัตรา…(กดเพื่ออ่านประกาศ)

ประกาศกองทุนประกันวินาศภัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ในตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

  • March 21st, 2019

ประกาศกองทุนประกันวินาศภัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ในตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ประกาศกองทุนประกันวินาศภัย เรื่อง รับสมัครพนักงาน “จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกนำโหลดเกมยิงปลาฟรี|มือถือฟรีเข้าระบบค่าสินไหมทดแทนที่ล่วงพ้นอายุความ”

  • March 18th, 2019

ด้วยกองทุนประกันวินาศภัยจะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตามโครงการ…(กดเพื่ออ่านประกาศ)

ประกาศกองทุนประกันวินาศภัย เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคลของกองทุนประกันวินาศภัย ในตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

  • March 13th, 2019

ตามประกาศกองทุนประกันวินาศภัย ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ในระหว่างวันที่ 5 […]

ประกาศกองทุนประกันวินาศภัย เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

  • March 5th, 2019

ด้วยกองทุนประกันวินาศภัยจะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา…(กดเพื่ออ่านประกาศ)

ประกาศกองทุนประกันวินาศภัย เรื่อง วันหยุดเพิ่มเติม ประจำปี พ.ศ. 2562

  • February 21st, 2019

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกำหนดวันหยุดราชการประจำปีเพิ่มเติม ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ…..(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

กองทุนประกันวินาศภัย จัดทำโครงการรับผิดชอบต่อสังคม “ กองทุนประกันวินาศภัยทาสี แต้มฝันให้น้อง “ ณ สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า วัดสระแก้ว จังหวัดอ่างทอง

  • January 18th, 2019

กองทุนประกันวินาศภัย    จัดทำโครงการรับผิดชอบต่อสังคม       “ กองทุนประกันวินาศภัยทาสี แต้มฝันให้น้อง “  ณ สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า วัดสระแก้ว จังหวัดอ่างทอง เพื่อส่งเสริมพัฒนาช่วยเหลือสังคม และสิ่งแวดล้อม     อันเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ     ในวันเสาร์ที่ […]

โครงการรับผิดชอบต่อสังคม ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ วัดโปรดเกศเชษฐาราม จังหวัดสมุทรปราการ วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561

  • January 18th, 2019

กองทุนประกันวินาศภัย ได้จัดทำโครงการรับผิดชอบต่อสังคม ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ วัดโปรดเกศเชษฐาราม จังหวัดสมุทรปราการ โดยร่วมบูรณาการกับกองทุนประกันชีวิตในการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กก่อนเกณฑ์และคณะครู เพื่อสร้างแรงผลักดันและเป็นกำลังใจแก่คณะครูและถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561